การบ้าน 1 :ประสิทธิภาพ / ประสิทธิผล

ประสิทธิภาพ / ประสิทธิผล ต่างกันอย่างไร

ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการวัดความสามารถในการใช้ปัจจัยการผลิต (Input) ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้เทียบกับปัจจัยที่ในการผลิตจริง
เช่น มาตรฐานกำหนดให้ประกอบงาน 1 ชิ้นในเวลา 8 นาที แต่ใช้เวลาจริง 10 นาที ดังนั้นประสิทธิภาพเท่ากับ 80% ((8/10)x100) จาก 100%

ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการวัดระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายโดยมุ่งเน้นผลงานหรือผลผลิต (Output) ไม่ได้เน้นในเรื่องของการใช้ปัจจัยการผลิต
เช่น ผลิตชิ้นงานออกมา 100 ชิ้น มีของเสียจากการผลิต 10 ชิ้น ทำให้ขายได้แค่ 90 ชิ้น ประสิทธิผลการผลิตเท่ากับ 90% ((90/100)x100) จาก 100%

ที่มา
Practical OEE by Charnchai Pornsirirungroung

http://www.isothai.com/forums/index.php?showtopic=4272(24-06-2012)

ความหมายของ ประสิทธิภาพ (Efficiency)

ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการ เป็นการวัดสมรรถนะในการใช้ทรัพยากรของกระบวนการ ว่าในการทำงานให้เสร็จชิ้นหนึ่ง ๆ ต้องใช้ทรัพยากรการผลิต ไปเท่าใด (Are we do it rightly)
Efficiency แปลเป็นภาษาไทยว่า ‘ประสิทธิภาพ’ ใช้สำหรับแสดงความสามารถในการแปรรูป บางคนบอกว่า มันคือความสามารถเชิงทฤษฎี หรือความสามารถทางวิศวกรรม กล่าวคือ เป็นตัวแสดง ‘ความสามารถในการแปรรูปทรัพยากรที่ใช้ ไปเป็นผลผลิตปลายทาง

การมี Efficiency ที่สูง แสดงถึงกระบวนการมีการใช้ทรัพยากรในการผลิตงานหรือให้บริการอย่างคุ้มค่าในทางตรงกันข้าม การมี Efficiency ที่ต่ำ แสดงถึงกระบวนการมีการใช้ทรัพยากรในการผลิตงานหรือให้บริการไม่คุ้มค่า ซึ่งเกิดจากมี “ความสูญเสีย (Wastes)” เกิดขึ้นอยู่ในกระบวนการ

ประสิทธิภาพ (Efficiency) แบ่งเป็น 2 ประเภท
1) ประสิทธิภาพในมุมมองปัจจัยนำเข้า (Input efficiency)

คำนวณในรูปของ สัดส่วน (Ratio) ระหว่าง Output และ Input เพื่อให้สะท้อนภาพของผลผลิตงานหรือให้บริการ ต่อหน่วยทรัพยากรที่ใช้
ตัวอย่าง ในเดือนที่ผ่านมา หน่วยงานฝึกอบรมซึ่งมีเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมจำนวน 5 คน สามารถจัดการอบรมที่มีผู้เข้าอบรมรวม 200 คน

Efficiency           =          Output/Input
=          200/5

กล่าว คือ ในเดือนนี้ หน่วยงานฝึกอบรมจัดการอบรมได้มูลค่าประสิทธิภาพที่ 40 ซึ่งในเดือนถัดๆไป สามารถคำนวณค่าในลักษณะเดียวกันนี้ เพื่อใช้ในการ monitor ประสิทธิภาพของกระบวนการฝึกอบรมได้
2) ประสิทธิภาพในมุมมองผลลัพธ์ (Output efficiency)
คำนวณในรูปของ อัตราส่วนหรือร้อยละ ของจำนวนหน่วยที่ผลิต/ให้บริการจริง ต่ออัตราการให้บริการมาตรฐานภายในช่วงเวลาหนึ่ง

ตัวอย่าง ฝ่ายบริการลูกค้าของโรงแรม ได้กำหนดค่ามาตรฐานของอัตราการให้บริการลูกค้าไว้ 100 คนต่อชั่วโมง แต่ในเวลา 8 ชั่วโมงทำงาน ทีมงานบริการสามารถให้บริการลูกค้าได้จริง 780 คน

ค่ามาตรฐานของอัตราการให้บริการลูกค้า คือ 100 คน/ชั่วโมง
แต่ในช่วง 8 ชั่วโมง ทีมงานบริการลูกค้าได้จริง             780 คน
ดังนั้น ค่าประสิทธิภาพ คือ (780/800) x 100  =  97.5%
http://www.stks.or.th/blog/?p=3719 (24-06-2012)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s